Holdingyhtiö Viroon: perustaminen, verotus, hyödyt ja haitat

Holdingyhtiö on yhtiö, joka hallinnoi yhden tai useamman muun yrityksen osakkeita. Maa, johon holdingyhtiö perustetaan, kannattaa valita tarkoin. Viro on yksi varteenotettava vaihtoehto, minkä takia käymmekin nyt läpi, miksi holdingyhtiön perustaminen Viroon voi olla kannattavaa. Ensin kuitenkin pari sanaa siitä, miten holdingyhtiö toimii käytännössä. Katso myös halutessasi laajemmin Viroon yrityksen perustamisesta kertova artikkelimme.

Miten holdingyhtiöt toimivat?

Holdingyhtiön mahdolliset hyödyt liittyvät enimmäkseen verotukseen ja riskienhallintaan. Riskienhallintaan liittyvien hyötyjen taustalla on se, että aktiivisessa liiketoiminnassa riskit ovat suuremmat kuin passiivisessa. Aktiivisessa liiketoiminnassa toiminta perustuu myyntiin, kun taas passiivisessa liiketoiminnassa toiminta perustuu sijoituksiin. Myynti on riippuvainen muista yrityksistä ja kuluttajista, mikä lisää aktiiviseen liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Varojen siirtäminen aktiivista liiketoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstä passiivista liiketoimintaa harjoittavaan holdingyhtiöön on kannattavaa, sillä tytäryhtiölle huonon tilanteen sattuessa varat ovat turvassa esimerkiksi velkojilta. Tällainen järjestely voi olla järkevää etenkin tilanteessa, jossa aktiivista liiketoimintaa harjoittava yritys omistaa rahallisesti suuria lainoja tai sopimuksia.

Verotukseen liittyvät hyödyt tulevat esille maasta riippuen eri tavoin. Yksi hyöty holdingyhtiön perustamisesta Viroon on, että Virossa yhtiön voitoista ei veroteta, ennen kuin ne jaetaan eteenpäin osinkoina. Täten varojen siirtäminen tytäryhtiöstä ensin holdingyhtiöön ja sitä kautta voittojen jakaminen, voi olla verotuksellisesti suotuisaa. Kun tytäryhtiöiden ylimääräiset voitot siirretään holdingyhtiöön, voi holdingyhtiö toimia eräänlaisena säästöpossuna, jonka avulla voitot sijoitetaan.

Holdingyhtiötä perustettaessa kannattaa aina muistaa, että verotukseen liittyvää lainsäädäntöä tulkitaan usein eri tavoin tilanteesta riippuen. Tämän takia on tärkeää, että harkitessasi holdingyhtiön perustamista Viroon, otat tarkasti huomioon kaikki juuri sinun yrityksesi struktuuriin liittyvät yksityiskohdat. Viron ja Suomen väliset lait verotukselle määritellään Viron ja Suomen välisessä verosopimuksessa.

Holdingyhtiön perustaminen Viroon käytännössä

Virossa ei ole erillistä holdingyhtiörakennetta, vaan holdingyhtiönä toimii Viron yhtiömuodoissa määritelty osakeyhtiö. Holdingyhtiötä perustettaessa yritys perustetaan siis normaalin osakeyhtiön tapaan. Perustamisen jälkeen yhtiölle siirretään sen tytäryhtiöiden osakkeita, jotta tietyt emo- ja tytäryhtiöiden väliset edut saadaan voimaan.

Helpoin tapa perustaa yritys Viroon on Viron e-kansalaisuuden avulla. E-kansalaisuutta voi hakea kuka vain, mistä maasta tahansa. Se mahdollistaa yrityksen perustamisen ja hallinnoimisen etänä. Kaikki holdingyhtiön omistajat ja hallituksen jäsenet voivat rekisteröityä Viron e-kansalaisiksi ja hoitaa yrityksen asioita mistä vain. Tähän tarvitaan vain usb-paikkaan syötettävä kortinlukija ja Viron henkilöllisyyskortti, jotka e-kansalaisuuden hakija saa hakuprosessin yhteydessä. Tarkempaa tietoa e-kansalaisuudesta ja ohjeet sen hakemiseen.

Holdingyhtiön verotus Virossa

Kuten jo aiemmin mainittiin, holdingyhtiön suurimmat hyödyt liittyvät yritysten riskienhallintaan ja verotukseen. Riskienhallinnan kannalta suurin hyöty on siinä, että emoyhtiö ei ole velkavastuussa tytäryhtiöidensä toiminnasta. Tämä periaate on yleensä maakohtaisesti sama. Verotus kuitenkin vaihtelee eri maiden välillä. Veroa, jota yhtiö tai luonnollinen henkilö joutuu maksamaan toisesta maasta saamastaan tulosta, kutsutaan lähdeveroksi.

Viron yhtiövero

Virolaisen yhtiön voittojen verotus on erittäin suotuisaa, sillä voittoja ei veroteta lainkaan ennen kuin ne jaetaan osinkoina. Osinkojen jaon yhteydessä maksetaan yritysveroa 20% tai 14%, jos osinkoja on maksettu vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Virolainen holdingyhtiö voi siis sijoittaa voittonsa kuten haluaa ilman, että siitä verotetaan.

Osakkeiden myynnistä saaduista voitoista verotetaan Viron kansalaisilta Viron tuloveron mukaisesti 20%. Jos osakkeiden myyjä tai ostaja on virolainen yhtiö, ei veroja makseta myynti- tai ostotapahtuman yhteydessä lainkaan, vaan vasta osinkoja jaettaessa.

Viron tapa verottaa yrityksen voittoja on oikeastaan täydellinen holdingyhtiölle, jonka päätavoite on uudelleeninvestoida tytäryhtiönsä voitot. 

EU:n emo-tytäryhtiödirektiivi

Suurena osana holdingyhtiön toimintaa on varojen siirtäminen holdingyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välillä, esimerkiksi osinkojen avulla. Virolainen holdingyhtiö voi saada osinkojen, korkojen ja rojaltien maksuun liittyviä verohelpotuksia EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin alla. EU-maat soveltavat direktiiviä omassa laissaan eri maiden kanssa solmimissaan verosopimuksissa.

Jos emoyhtiön omistus tytäryhtiöstä on yli 10% ja ne molemmat sijaitsevat EU/ETA-alueella, direktiivin määrittelemät verohelpotukset tulevat käytäntöön. Tällöin osinkoja maksettaessa, tytäryhtiön sijaintimaassa pidätetty summa on vähennettävissä emoyhtiön verotuksessa. Jos omistus on alle 10%, emoyhtiön sijaintimaan on mahdollista pidättää osingoista veroja omassa maassaan. Virolaisen holdingyhtiön kannattaa siis aina omistaa tytäryhtiöstään vähintään 10%.

Lähdeveron määrä eri maiden välillä riippuu maiden välisistä verosopimuksista. Viro on allekirjoittanut useiden maiden kanssa verohuojennussopimuksia, jotka vähentävät lähdeveroa Viron ja sopimusten allekirjoittaneiden maiden välillä. Jos verosopimusta tai EU:n emo-tytäryhtiödirektiiviä ei voida soveltaa, veroja maksetaan kaksinkertaisesti. Tämä tarkoittaa, että veroja maksetaan sekä niiden lähtö- että vastaanottomaassa. Verohuojennussopimusten tavoite on lieventää kaksinkertaista verotusta. Lista Viron tekemistä verohuojennussopimuksista.

Kiinteä toimipaikka

Maahan, jossa tytäryhtiö sijaitsee, saattaa muodostua kiinteä toimipaikka. Tällöin tytäryhtiö joutuu maksamaan sijaintimaahansa voitoistansa veroja. Maksettu summa on vähennettävissä myöhemmin virolaisen yhtiön verotuksessa.

Kiinteän toimipaikan ideana on velvoittaa yritykset maksamaan veroa siinä maassa, jossa ne tekevät aktiivista liiketoimintaa. Lait vaihtelevat maiden välillä, mutta kiinteän toimipaikan Suomeen voi muodostaa esimerkiksi yrityksen

  • toimisto
  • johtopaikka
  • tehdas
  • muu aktiivisen liiketoiminnan malli.

Jos tytäryhtiö siis tekee Suomessa aktiivista liiketoimintaa, ei yhtiöveroa voi Suomessa välttää. Maksetun veron voi kuitenkin myöhemmin vähentää virolaisen holdingyhtiön verotuksessa. Jos kiinteää toimipaikkaa ei muodostu, sovelletaan verotukseen seuraavissa kappaleissa käsiteltyjä sääntöjä.

Osinkojen verotus

Virolaisen yhtiön maksaessa osinkoja sen ulkomaiselle omistajalle, ei osingoista pidätetä Virossa lähdeveroa, ellei yhtiö sovella huojennettua 14% osinkoveroa. Kun 14% osinkoveroa sovelletaan, pidätetään omistajille maksetuista osingoista lisäksi 7% tai mahdollisen verohuojennussopimuksen mukainen alempi osuus. Molemmissa tilanteissa omistaja joutuu asuinmaassaan maksamaan osingoista pääomaveroa ja/tai tuloveroa. Lähdeveron ollessa 7%, on pidätetty summa kuitenkin vähennettävissä sekä holdingyhtiön että omistajan asuinmaan verotuksessa.

Tytäryhtiön sijaitessa Suomessa, riippuu osingoista maksettavan lähdeveron määrä siitä, omistaako virolainen holdingyhtiö Suomessa olevasta tytäryhtiöstään yli vai alle 25%. Jos omistus on alle 25%, on lähdevero enintään 15%. Jos se on taas yli 25%, on lähdevero enintään 5%.

Rojaltien verotus

Rojalteista, joita maksetaan kahden virolaisen yhtiön välillä, ei tehdä ennakonpidätystä. Kun virolaisesta yhtiöstä maksetaan rojalteja Viron kansalaiselle, peritään 20% ennakonpidätysvero. Maksettaessa rojalteja ulkomaille, peritään 10%, ellei Viron ja ulkomaisen yrityksen/henkilön kotimaan välinen verosopimus tarjoa pienempää prosenttia. Maksettaessa rojalteja suomalaisesta yhtiöstä virolaiseen yhtiöön, voidaan Suomessa pidättää rojalteista maksimissaan 10%. Joissakin tapauksissa rojaltit ovat vapautettuja veroista EU:n laina- ja rojaltidirektiivin alla.

Korkojen verotus

Lainojen koroista ei yleisesti ottaen tehdä ennakonpidätystä, kun niitä maksetaan virolaisesta yhtiöstä ulkomaille tai toiseen virolaiseen yhtiöön. 20% ennakonpidätysveroa sovelletaan, jos korkoja maksetaan Viron kansalaiselle. Maksettaessa korkoja suomalaisesta yhtiöstä virolaiseen yhtiöön, voidaan Suomessa pidättää koroista maksimissaan 10%.