Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjän pakollisten vakuutusten lisäksi on olemassa laaja määrä erilaisia yrittäjän vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden avulla yrittäjä voi saada lisäturvaa itselleen ja yritykselleen. Suurimman hyötysuhteen saamiseksi kannattaakin aina puntaroida oman yritystoimintansa riskejä suhteessa vakuutusten tuomaan turvaan. Voi olla jopa yllättävää, miten edullisia tietyt vakuutukset voivat olla suhteessa niiden tuomaan hyötyyn huonon tilanteen sattuessa.

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset ovat vakuutusyhtiöiden määrittelemiä, joten niiden kattavuudet ja hinnat vaihtelevat. On kuitenkin olemassa tiettyjä yleisiä vakuutuksia, jotka ovat pääpiirteisesti samanlaisia vakuutusyhtiöstä riippumatta. Jotkut vakuutusyhtiöt tarjoavat myös valmiita vakuutuspaketteja, jotka sisältävät yleisimmät yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset. Tilanteessa, jossa vakuutuspaketti ei sisällä yhtäkään toimintasi kannalta turhaa vakuutusta, voi se olla edullisin vaihtoehto.

Olennaisimmat asiat

 • Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset tarjoavat lisäturvaa yrittäjälle ja yritykselle, ja niiden kattavuudet sekä hinnat vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin.
 • Vakuutusten hinta määrittyy usein YEL-työtulon, toimialan, liikevaihdon, vakuutukseen valitun omavastuun ja muiden toimialakohtaisten riskien perusteella.
 • Yrittäjän kannattaa aina harkita omaa yritystoimintansa riskejä suhteessa vakuutusten tuomaan turvaan ja hyödyntää vakuutusyhtiöiden tarjoamia ilmaisia kartoituksia vakuutustarpeista.

Tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus korvaa yrittäjän tapaturmasta aiheutuneet hoito- ja sairaanhoitokulut sekä ansionmenetyksen työkyvyttömyyden ajalta. Ansionmenetyskorvaukset määräytyvät YEL-työtulon perusteella, minkä takia on tärkeää, että YEL-työtulo on määritelty oikein. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on kokonaan vähennettävissä yrityksen verotuksessa.

Lähtökohtaisesti tapaturmavakuutus korvaa

 • sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • ansionmenetykset työkyvyttömyyden ajalta
 • tapaturmaan liittyvät kuntoutuskulut
 • kustannukset pysyvästä haitasta
 • tapaturmaeläkkeen.

On mahdollista päättää, haluaako tapaturmavakuutuksen kattavan työajan lisäksi vapaa-aikana sattuneet tapaturmat. Tällöin vakuutus on hieman kalliimpi, mutta selkeästi kattavampi. Vakuutusyhtiöt tarjoavat yleensä vielä erikseen suppeaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, joka ei kata esimerkiksi kaikkia vaaralliseksi luokiteltuja harrastuksia. Laaja tapaturmavakuutus on taas voimassa työn ulkopuolella melkeinpä aina.

Tapaturmavakuutuksen hinta määrittyy pääsääntöisesti YEL-työtulon sekä toimialan perusteella. Hinta on yrityskohtainen, joten tarkkaa hinta-arviota on mahdotonta antaa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus sopii kaikenkokoisille yrityksille. Se on yksi yleisimmistä yrittäjän vapaaehtoisista vakuutuksista. Käytännössä vastuuvakuutuksen tavoitteena on antaa taloudellista turvaa, jos yrityksen tuote tai palvelu aiheuttaa vahinkoa, josta yritys on korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksia on olemassa erilaisia. Jotkut niistä korvaavat tuotteesta tai palvelusta koituneita fyysisiä vahinkoja ja jotkut esimerkiksi konsultoinnista koituneita taloudellisia vahinkoja. Aina vahingon aiheuttaja ei kuitenkaan ole vastuussa sattuneesta vahingosta. Tämän takia jokainen vahinkotilanne arvioidaan erikseen.

Esimerkkitilanteita, jotka vastuuvakuutus voi korvata:

 • viallinen tuote aiheuttaa asiakkaalle vesivahinkoja
 • pilaantunut elintuote aiheuttaa asiakkaalle henkilövahinkoja
 • laillisesti väärin laadittu sopimus aiheuttaa asiakkaalle taloudellisia vahinkoja
 • kirjanpitovirhe aiheuttaa asiakkaalle sakkomaksuja.

Jos otat vastuuvakuutuksen, niin yleensä vakuutusyhtiö hoitaa korvausvastuun selvittämisen puolestasi. Jos todetaan, että yhtiösi ei ole vahingonkorvauksista vastuussa, niin vakuutusyhtiö saattaa jopa hoitaa mahdollisen riitatilanteen selvittelyn puolestasi. Vastuuvakuutus on siis tarpeen tullen erittäinkin hyödyllinen ja aikaa säästävä vakuutus.

Vastuuvakuutuksen hinta on yrityskohtainen. Se muodostuu lähinnä toimialakohtaisista riskeistä, liikevaihdosta ja vakuutukseen valitusta omavastuusta.

Oikeusturvavakuutus

Nimensä mukaisesti oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäynnistä koituneita oikeuskuluja. Oikeuskulut sisältävät asianajajan palveluiden käytön ja muut oikeudenkäynnistä koituvat kulut. Oikeusturvavakuutus ei kuitenkaan korvaa omasta rikollisesta toiminnasta koituneita oikeuskuluja eikä oikeudenkäynnistä johtuvia ansionmenetyksiä. Ansionmenetykset voivat johtua esimerkiksi oikeudenkäyntiprosessiin kuluneesta ajasta tai sen aiheuttamasta mainehaitasta.

Yleisimpiä oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvia riitatilanteita ovat työsuhde- ja laskutusriidat. Asiakkaasi saattaa esimerkiksi reklamoida yrityksesi laskun ja uhata oikeuteen haastamisella tai työntekijäsi saattaa työsuhteen päätteeksi valittaa virheellisestä palkanmaksusta. Molemmissa tilanteissa oikeusturvavakuutus tulee apuun.

Jos olet uusi yrittäjä, niin kannattaa muistaa, että ennen oikeusturvavakuutuksen ottamista tehdyt sopimukset eivät kuulu sen piiriin. Tämän takia onkin suositeltavaa ottaa oikeusturvavakuutus heti yritystoiminnan alussa, jolloin kaikki toiminnan aikana tehdyt sopimukset saadaan vakuutettua.

Oikeusturvavakuutuksen hinta on yleensä edullinen, mahdollisesti vain muutamia kymmeniä euroja vuodessa. Tämä johtuu siitä, että oikeudenkäynnit eivät kuitenkaan loppuen lopuksi ole kovin yleisiä. Oikeudenkäynnin sattuessa oikeudenkäyntikulut voivat kuitenkin paisua erittäin suuriksi. Tämän takia oikeusturvavakuutus on yleensä kannattava, varsinkin jos yritystoimintaan kuuluu paljon sopimusten laatimista tai yrityksessä on työntekijöitä.

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus on kattotermi omaisuutta suojaaville vakuutuksille. Yrityksen kiinteistöt voidaan esimerkiksi vakuuttaa tulipalon varalta ja kylmäsäilytystä vaativa omaisuus pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutumisen varalta. Omaisuus vakuutetaankin yleensä omaisuusvakuutuksella yksitellen eli vakuutus räätälöidään eri omaisuuden osille eri ehdoilla. Kiinteistöjä hallitsevan yrityksen olisi esimerkiksi turha ottaa kuljetusvakuutus, joka turvaa kuljetuksiin liittyviä riskejä.

Jos yrityksesi toimintaan liittyy normaalista poikkeavia omaisuuteen kohdistuvia riskejä, niin omaisuusvakuutusta kannattaa harkita. Kalliita tavaroita, kuten koruja myyvät liikkeet saattavat olla esimerkiksi suuremmassa riskissä joutua ryöstön kohteeksi. Teknologiayritys taas saattaa omistaa helposti rikkoutuvia laitteita, jolloin rikkoutumisen korvaava rikkovakuutus voi tulla tarpeeseen.

Omaisuusvakuutus voi turvata yrityksen omaisuuden esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • tulipalo
 • vesivahinko
 • luonnonilmiö
 • ryöstö
 • rakennusvirhe
 • laitteen yllättävä rikkoutuminen
 • tavaran kuljetusongelmat.

Omaisuusvakuutuksen hinta koostuu niin monesta tekijästä, että sitä on mahdotonta arvioida. Siihen vaikuttaa vakuutettavan omaisuuden arvon lisäksi esimerkiksi omaisuusvakuutusten laajuus. Hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuuluvat myös yrityksen toimiala ja riskienhallinta.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus vakuuttaa yrityksen liiketoiminnan sen äkillisen keskeytymisen varalta. Äkillinen liiketoiminnan keskeytyminen voi johtua esimerkiksi omaisuusvahingosta, avainhenkilön sairastumisesta tai muusta yllättävästä syystä. Keskeytysvakuutus räätälöidään aina yksittäisen yrityksen tarpeiden mukaan, jolloin sen hyötysuhde saadaan parhaimmaksi. Vakuutusta ottaessasi kannattaa miettiä, mitkä olisivat suurimmat mahdolliset syyt juuri sinun liiketoimintasi keskeytymiseen.

Äkillinen liiketoiminnan keskeytyminen aiheuttaa tulojen menetystä. Kuitenkin monet pakolliset menot, kuten kiinteistöjen tai palveluiden käyttökulut säilyvät keskeytyksestä huolimatta. Tilanteesta syntyvä epäsuhta tulojen ja menojen välillä voi aiheuttaa vakavia liiketaloudellisia ongelmia, jolloin keskeytysvakuutus on avainasemassa liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Liiketoiminnan keskeytykseen johtaneita tilanteita, joita keskeytysvakuutus voi korvata:

 • kiinteistöön kohdistuva vahinko
 • avainhenkilön työkyvyttömyys
 • epidemia
 • tärkeän liikekumppanin omaisuusvahinko.

Keskeytysvakuutuksen hinta riippuu siihen sisällytettyjen vakuutusten laajuudesta sekä liiketoiminnan koosta. Kuten yleensäkin, yrityksen toimiala ja riskienhallinta vaikuttavat myös hintaan. Keskeytysvakuutuksen hinta on riippuvainen myös vakuutukseen valitusta omavastuuajasta, jolta keskeytyksestä koituneita kuluja ei korvata.

Mitkä yrityksen vapaaehtoisista vakuutuksista kannattaa ottaa?

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset sisältävät laajan määrän eri vakuutuksia, mikä voi aiheuttaa uudelle ja vanhallekin yrittäjälle hämmennystä. Asiaa ei auta se, että monien vakuutusten hintaa on mahdotonta arvioida ilman henkilökohtaista tarjousta. Onneksi vakuutusyhtiöt tekevät yleensä ilmaiseksi laajan kartoituksen yrityksesi vakuutustarpeista. Jos siis tuntuu siltä, että yritystoimintasi sisältää esimerkiksi sen keskeytymiseen tai oikeusturvaan liittyviä riskejä, niin vakuutusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä. Kannattaa kuitenkin aina pitää mielessä, että vakuutusyhtiöiden päällimmäinen tavoite on myydä mahdollisimman paljon vakuutuksia.