Tuloslaskelma: mikä se on ja mistä se kertoo?

Tuloslaskelma on yksi yleisimmistä yrityksen taloutta mittaavista raporteista. Suurin osa yrittäjistä tietääkin suunnilleen, mistä on kyse, kun puhutaan tuloslaskelmasta. Kuitenkin sen sisältämät viralliset termit saattavat olla monille siansaksaa. Käymmekin tässä artikkelissa kohta kohdalta tuloslaskelman rivit läpi, jotta jokainen, kokenut tai uusi yrittäjä, oppii jotain uutta. Annamme lopuksi myös oppimista tukevan esimerkin kuvitteellisen yrityksen tuloslaskelmasta. Lopuksi tiedät varmasti, mitä tuloslaskelma tarkoittaa.

Tuloslaskelma on osa tilinpäätöstä, mutta sitä voidaan käyttää yksinäänkin yrityksen tuottoisuuden mittaamiseen. Se ei kuitenkaan yksinään kerro yrityksen taloustilanteesta, vaan pelkästään tarkastellun ajanjakson tuottoisuudesta. Kun halutaan tarkastella yrityksen kokonaisvaltaista taloustilannetta, kannattaa katsoa myös tasetta.

Mikä on tuloslaskelma?

Yksinkertaisuudessaan tuloslaskelma tarkoittaa yrityksen raportointiin käytettyä dokumenttia, jossa yrityksen tuotoista vähennetään kulut valitulla seurantajaksolla. Näin saadaan selville liiketoiminnan tuottoisuus. Seurantajakso voi olla esimerkiksi 1kk, 3kk, 6kk tai vuosi. Kun tuloslaskelma on osana tilinpäätöstä, seurantajakso on automaattisesti yhtiön tilikausi.

Yrityksen tuloslaskelma seuraa tiettyä Suomen kirjanpitoasetuksen asettamaa kaavaa, joka määrää, missä järjestyksessä tuotot ja kulut listataan laskelmassa. Kaavoja tuloslaskelman laskemiseen on olemassa kaksi: toimintokohtainen ja kululajikohtainen kaava. Vaikka toimintokohtainen tuloslaskelma ja kululajikohtainen tuloslaskelma eroavatkin hieman toisistaan, niin molemmissa päädytään samaan lopputulokseen. Avaamme kohta molempia kaavoja pääpiirteittäin.

Mistä tuloslaskelma koostuu?

Ylimpänä tuloslaskelmassa on aina liikevaihto, joka koostuu yrityksen myynnistä saaduista tuloista. Liikevaihdon alle listataan kulut käytetystä kaavasta riippuen tietyssä järjestyksessä. Näin saadaan vähennyslaskun tuloksena liikevoitto ja tilikauden voitto.

Toimintokohtainen ja kululajikohtainen tuloslaskelma

Suurin ero toimintokohtaisen ja kululajikohtaisen tuloslaskelman välillä on, että toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa lasketaan ensin bruttokate. Bruttokate saadaan vähentämällä liikevaihdosta tuotteiden hankinta- ja valmistuskulut. Vähentämällä bruttokatteesta myynti- ja markkinointikulut sekä muut kulut saadaan liikevoitto.

Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa yrityksen kulut listataan ostoina, jotka jaotellaan seuraaviin kulueriin:

  • materiaalien ja palveluiden ostot
  • henkilöstökulut
  • poistot ja arvonalenemiset
  • muut kulut.

Kun ostot on vähennetty liikevaihdosta, saadaan liikevoitto. Liikevoitoksi saatu luku on aina saman suuruinen riippumatta siitä, kumpaa tuloslaskelman kaavaa on käytetty. Kaavaksi kannattaa valita se, joka antaa parhaiten tietoa juuri kyseisen yrityksen liiketoiminnasta.

Määritelmien selvennyksiä

Poistot ovat hankinnoista tehtyjä vähennyksiä, jotka jaetaan useammalle tilikaudelle. Jos yritys esimerkiksi tekee yhtenä vuonna ison maatalouskonehankinnan, niin sen hankintakulut jaetaan useammalle tilikaudelle. Tämä siksi, ettei yrityksen kirjanpito vääristyisi. Maatalouskonetta kuitenkin käytetään monta vuotta, joten on loogista, että sen hankintakulut jaetaan käyttövuosille tasaisesti.

Arvonalenemiset ovat saamisia, joista maksut jäävätkin saamatta. Kun yritys esimerkiksi laskuttaa asiakastaan, syntyy laskun suuruinen myyntisaaminen. Jos kyseinen asiakas todetaan maksukyvyttömäksi, merkataan myyntisaaminen arvonalenemiseksi.

Muut kulut ovat kuluja, jotka eivät sisälly muihin kulueriin. Niihin merkitään esimerkiksi vuokrakulut ja muut kiinteistöomaisuudesta aiheutuvat kulut. Myös fuusiotappiot sekä vakuutus- valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut kuuluvat tähän erään.

Liikevoitto ja tilikauden voitto

Liikevoitto kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta yrityksen tuloslaskelmaan valitulla seurantajaksolla. Se saadaan vähentämällä yrityksen myynnistä kulut. Jos jäljelle jäävä summa on positiivinen, on liiketoiminta ollut seurantajaksolla kannattavaa.

Kun liikevoitosta vähennetään verokulut, tilinpäätössiirrot sekä rahoituskulut ja siihen lisätään vielä yrityksen muut tuotot, kuuluu jäljelle jäävä summa omistajalle. Tätä summaa kutsutaan tilikauden voitoksi.

Rahoitustuottoja ja kuluja ovat

  • tuotot osuuksista saman konsernin alla olevista yhtiöistä ja omistusyhteysyhtiöstä
  • tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista, esimerkiksi osakehuoneistojen vuokratuotot
  • arvonalenemiset pysyvien- ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista
  • korkokulut ja muut rahoituskulut.

Tilinpäätössiirtoja ovat poistoero, konserniavustus ja veroperusteinen varausten muutos.

Poistoero on kirjanpidossa suunnitelmien mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus. Jos siis verotuksessa tehdäänkin suunnitelmista poikkeavia poistoja, niin syntyy poistoeroa.

Verotusperusteinen varausten muutos syntyy, kun kirjanpidossa tehdään kirjanpidon suunnitelmista poikkeavia verotusperusteisia varauksia. Verotusperusteisia varauksia ovat kirjanpitolain mukaan investointi- toiminta- tai muut sellaiset verotusperusteiset varaukset.