Tase: mikä se on, mitä se sisältää ja mistä se kertoo?

Tase on käsite, joka on varmasti joskus tullut vastaan jokaiselle yrittäjälle. Sen merkitys voi kuitenkin jäädä helposti hämärään sitä ympäröivien vieraiden termien takia. Tässä tekstissä käymme läpi mitä tase tarkoittaa niin, että koirasikin ymmärtää sen. Läpikäynti tapahtuu ylhäältä alaspäin samassa järjestyksessä kuin Suomen kirjanpitoasetuksessa määrätyssä taseen kaavassa. Lopuksi annamme vielä helposti ymmärrettävän esimerkin kuvitteellisen yrityksen taseesta.

Mikä on tase?

Tase tarkoittaa dokumenttia, jota käytetään yrityksen taloustilanteen arvioimiseen tiettynä ajankohtana, yleensä tilikauden lopussa. Yksinkertaisuudessaan se luettelee yrityksen omaisuuden ja kertoo, miten se on rahoitettu.

Taseen parina on tuloslaskelma, joka mittaa yrityksen voittoja ja tappioita. Taseen suurimpana erona tuloslaskelmaan verrattuna on, että taseesta näkee yrityksen pääoman suhteessa sen velkoihin. Tuloslaskelma saattaa esimerkiksi näyttää muhkeaa voittoa, mutta tasetta vilkaisemalla voi huomata, että yritys on kovissa veloissa. Tasetta ja tuloslaskelmaa kannattaakin aina tarkastella kokonaisuutena, jos haluaa järkevän kuvan yrityksen taloustilanteesta. Oikein käytettyinä tase ja tuloslaskelma ovat oivia raportteja.

Mistä tase koostuu?

Yrityksen tase ja tuloslaskelma liittyvät vahvasti toisiinsa. Siinä missä tuloslaskelma kertoo yrityksen voitoista ja häviöistä, tase kertoo yrityksen pääomasta suhteessa sen velkoihin. Taseen kaava on määritetty Suomen kirjanpitoasetuksessa. Kaava sisältää virallisia termejä, jotka eivät aina nimensä perusteella ole itsestäänselviä. Pyrimme avaamaan termien merkitykset niin, että ne tulevat pääpiirteittäin selkeiksi.

Ensimmäinen asia, joka kannattaa tietää taseesta on, että se koostuu kahdesta puolesta: vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa-puoli luettelee yrityksen pääoman jaoteltuna erilaisiin pienempiin eriin. Vastattavaa-puoli taas vastaa kysymykseen siitä, miten pääoma on rahoitettu. Puolien summat ovat samat, mistä sana tase tuleekin: puolet menevät tasan.

Jos vastaavaa-puolella on esimerkiksi listattu 1000 euroa yrityksen kassassa, niin vastattavaa-puoli vastaa siihen, mistä tämä 1000 euroa on kassaan tullut. Jos kassassa on tuhat euroa, niin jostainhan sen 1000 euroa on sinne pitänyt tulla.

Huom: Taseen yhteydessä käytettävät termit voivat jossain toisessa asianyhteydessä tarkoittaa eri asiaa.

Vastaavaa

Vastaava-puoli kertoo, missä yrityksen pääoma on kiinni. Se jaetaan erikseen pysyviin vastaaviin ja vaihtuviin vastaaviin.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat sisältävät liiketoimintaan sidoksissa olevat hyödykkeet, joiden tarkoitus on olla yrityksen käytössä useamman tilikauden ajan. Nämä jaetaan vielä aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin. Myös sijoitukset, jotka liittyvät olennaisesti liiketoimintaan, kuuluvat pysyviin vastaaviin.

Aineettomat hyödykkeet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden arvoa on vaikea arvioida. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat esimerkiksi yrityksen arvo, brändin arvo, patentit ja tekijänoikeudet.

Aineelliset hyödykkeet ovat nimensä mukaan fyysisesti olemassa, lukuun ottamatta kiinteistöjen vuokraoikeuksia, jotka kuuluvat myöskin aineellisiin hyödykkeisiin. Muita aineellisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi rakennukset, maa-alueet, kiinteistöyhteisöjen osakkeet, ajoneuvot ja työkoneet.

Sijoitukset ovat pysyvään käyttöön tarkoitettuja osakkeita ja osuuksia. Esimerkiksi yrityksen varaston käyttöön oikeuttavat osakkeet ovat pysyviä vastaavia.

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat sisältävät hyödykkeet, joiden tarkoitus ei ole olla yrityksen omistuksessa pitkäaikaisesti. Vaihtuvat vastaavat eivät ikinä ole kriittisessä asemassa liiketoiminnan harjoittamisen kannalta.

Vaihto-omaisuus on omaisuutta, jonka tarkoituksena ei ole olla yrityksen hallussa pitkäaikaisesti. Siihen kuuluvat esimerkiksi yrityksen valmiit tuotteet, keskeneräiset tuotteet ja valmistukseen tarvittavat raaka-aineet. Myös muut myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet ovat vaihto-omaisuutta. Jos raaka-aineita tai hyödykkeitä on tilattu, mutta ne eivät ole vielä saapuneet, kuuluvat niistä maksetut ennakkomaksut tähän erään.

Saamiset ovat asiakkaille myytyjä tuotteita tai palveluita, joista ei ole vielä saatu maksua. Lyhyisiin saamisiin kuuluvat alle 12 kuukaudessa erääntyvät saamiset ja pitkiin yli 12 kuukaudessa erääntyvät. Myös yrityksen rahavarat kuuluvat saamisiin.

Rahoitusarvopaperit ovat lyhytaikaisia sijoituksia, esimerkiksi osakkeita. Yrityksen toiminta ei olennaisesti riipu näistä sijoituksista.

Vastattavaa

Vastattavaa-puoli kertoo, miten yrityksen pääoma on rahoitettu. Se on jaettu kolmeen eri osaan.

Oma pääoma on yrityksen omistajien sijoittamaa tai sen voitoista kertynyttä pääomaa, johon yrityksellä ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Siihen kuuluu myös rahamäärä, jolla yrityksen osakkeet tai muut sijoitukset ovat pysyvästi nousseet.

Tilinpäätössiirtojen kertymä koostuu toteutumattomista, mutta jo kuluiksi kirjatuista menoista. Tilinpäätöskertymään kuuluvat menot ovat jo vähennetty verotuksessa.

Pakolliset varaukset ovat tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuvia menoja, joista tehdään varaus jo etukäteen. Varaus puretaan menojen toteutuessa.

Vieras pääoma on yrityksen ulkopuolelta, yleensä velkana tullutta pääomaa, johon yrityksellä on takaisinmaksuvelvollisuus. Se jaotellaan erikseen lyhyeen ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Lyhyt vieras pääoma erääntyy maksettavaksi alle vuoden kuluttua ja pitkäaikainen yli vuoden kuluttua.

Tase-esimerkki

Tässä hyvin yksinkertainen tase-esimerkki mielikuvituksellisen yhtiön taseesta. Kuten näemme, vastattavaa-puoli vastaa kysymykseen siitä, mistä vastaavaa-puolen rahat ovat tulleet. Puolien loppusummat ovat tästä syystä samat. Tämä esimerkki ei sisällä tilinpäätössiirtojen kertymää eikä pakollisia varauksia.

Tase-esimerkki
Tase kertoo missä yrityksen pääoma on kiinni, ja miten se on rahoitettu.