Tilinpäätös: mitä se sisältää ja milloin se pitää tehdä?

Tilinpäätös on Suomen kirjanpitolaissa määritelty kirjallinen yhteenveto yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksesta. Se on lakisääteinen asiakirja, joka on suurimmalle osalle yrityksistä pakollinen. Lähtökohtaisesti tilinpäätös sisältää taseen ja tuloslaskelman, mutta tapauksesta riippuen siihen pitää liittää myös muita tietoja, kuten rahoituslaskelma ja toimintakertomus.1 Kaupparekisteriin ilmoitetut tilinpäätöstiedot ovat julkisia ja ne voi tilata PRH:n eli patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietopalvelun kautta muutamalla eurolla.

Tilinpäätös on enemmän kuin vain lakisääteinen velvollisuus. Se osoittaa, missä yritys on menestynyt ja missä on vielä parantamisen varaa, mikä auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden strategiaa ja budjettia. Lisäksi sijoittajat, lainanantajat, asiakkaat ja muut sidosryhmät käyttävät usein tilinpäätöstä arvioidakseen yrityksen taloudellista tilannetta ja siihen kohdistuvia riskejä. Esimerkiksi pankit vaativat yleensä tilinpäätöksen lainan myöntämisen ehtona. Selkeä ja läpinäkyvä tilinpäätös lisää yrityksen luotettavuutta ja suhteita sen sidosryhmiin.

Olennaisimmat asiat

 • Tilinpäätös on lakisääteinen asiakirja ja suurimmalle osalle yrityksistä pakollinen. Se sisältää taseen ja tuloslaskelman sekä tarvittaessa muita tietoja, kuten rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen.
 • Tilinpäätös auttaa yrityksiä arvioimaan menestystään, suunnittelemaan tulevaisuutta ja budjettia. Se on myös tärkeä työkalu sijoittajille, lainanantajille ja muille sidosryhmille yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.
 • Tilinpäätökseen kuuluu olennaisena osana liitetietoja, jotka tarjoavat tarkempaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta. Liitetietojen sisältö riippuu yrityksen koosta ja toimialasta.

Tilinpäätöksen pakollisuus

Tilinpäätös on suurimmalle osalle yrityksistä pakollinen ja se on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Sen laatiminen on pakollista myös silloin, kun yritys ei ole toiminnassa2 tai se on selvitystilassa3. Tilinpäätöksen laatiminen ei ole pakollista toiminimelle, kun se on niin pieni, että se ei täytä pienyrityksen kriteerejä.4

Jos tilinpäätöksen tekeminen ei ole yrityksellesi pakollista, sitä kannattaa silti harkita. Tämä johtuu siitä, että osa tilinpäätöksen tiedoista, kuten tulos ja nettovarallisuus, ovat joka tapauksessa verotusta varten pakollisia. Lisäksi kuten mainittu, pankit ja rahoituslaitokset vaativat usein tilinpäätöksen lainan tai rahoituksen hakemisen yhteydessä.

Tilinpäätöksen sisältö

Tilinpäätöksen sisältö ei ole suoraan riippuvainen yrityksen muodosta, vaan enemmänkin sen koosta ja toimialasta. Mikroyritysten, taloyhtiöiden ja yhdistysten tilinpäätökset noudattavat lähtökohtaisesti pienyritysten tilinpäätösmallia. Niihin on kuitenkin lisätty muutoksia, jotka poikkeavat pienyritysten mallista.5 Käymme nyt läpi pääpiirteisesti eri tilinpäätösmallien sisällöt ja kerromme, missä tilanteessa kutakin mallia tulee käyttää.

Liitetiedot

Tilinpäätökseen tulee sisällyttää tuloslaskelman ja taseen lisäksi erinäisiä liitetietoja, jotka riippuvat yrityksen koosta ja toimialasta. Jotkin liitetiedot ovat kuitenkin pakollisia kaikille yrityksille. Tilinpäätöksessä on esimerkiksi esitettävä jokaisesta taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä vastaava vertailutieto edeltävältä tilikaudelta. Lisäksi jos taseen, tuloslaskelman tai rahoituslaskelman erittelyä on muutettu, on vertailutieto muutettava nykyisen erittelyn mukaiseksi.1

Tilinpäätöksen liitetietoihin on liitettävä tase-erittely6, jossa esitetään tarkemmin taseessa olevien erien koostumus ja rakenteet. Tase-erittely tarjoaa syvällisempää tietoa taseen eri riveillä esitettyihin numeroihin, tehostaa läpinäkyvyyttä ja auttaa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilaa tarkemmin. Erittelyssä kuvataan ja analysoidaan taseen varat, velat ja oma pääoma yksityiskohtaisesti.

1. Pienyritys

Pienyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella täyttyy kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta:

 • Taseen loppusumma on 6 000 000 euroa.
 • Liikevaihto on 12 000 000 euroa.
 • Tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä.7

Pienyrityksen tuloslaskelman laatimiseen käytetään kululaji- tai toimintokohtaista kaavaa, joista voit löytää tarkempaa tietoa tuloslaskelmasta kertovasta artikkelistamme. Pienyrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta saa täydentää välisummilla ja niihin saa lisätä uusia eriä, kunhan välisummat tai erät eivät vaaranna tilinpäätöksen antamaa kokonaiskuvaa. Lisäksi tiettyjä tuloslaskelman ja taseen eriä saa yhdistellä, jos se johtaa selkeämpään esittämistapaan. Tuloslaskelmassa on kuitenkin esitettävä liikevaihto ja tilikauden voitto sekä kirjoitettava välisummat isoilla kirjaimilla.5

Tarkat pienyrityksen tilinpäätöksen liitetietojen vaatimukset löydät Valtioneuvoston asetuksen luvun 3 ensimmäisestä pykälästä. Vaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat ja ulkopuolisilta tahoilta otetut lainat, jotka erääntyvät yli viiden vuoden kuluttua. Liitetietojen tavoitteena on täydentää tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa yrityksen taloudellisesta asemasta.

2. Mikroyritys

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista ehdoista:

 • Taseen loppusumma on 350 000 euroa.
 • Liikevaihto on 700 000 euroa.
 • Tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä.8

Mikroyrityksen tilinpäätös on pääosin samanlainen pienyrityksen tilinpäätöksen kanssa. Mikroyritys saa kuitenkin käyttää yksinkertaistettua tuloslaskelman ja taseen kaavaa, jossa tietyt erät saa jättää pois, kun taas tietyt erät saa esittää yhdistettynä Bruttotulos -nimisenä eränä.9 Tase taas laaditaan pienyrityksen taseen mukaisesti, mutta sen joitakin eriä ei tarvitse eritellä yksityiskohtaisemmin.10 Mikroyrityksen tilinpäätöksen laatiminen on siis hieman pienyrityksen tilinpäätöksen laatimista yksinkertaisempaa.

Mikroyrityksen liitetiedot vastaavat melkeinpä kokonaan pienyrityksen liitetietoja. Ainoa liite, joka niistä puuttuu, on rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon merkitsemiset.11 Käypään arvoon merkitsemisellä tarkoitetaan rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen merkitsemistä taseen sijasta käyvän arvon rahastoon, jossa niiden arvo määritellään markkinahinnan perusteella.

Kaupparekisteriin ilmoitetut tilinpäätökset ovat julkisia, minkä takia niitä käytetään usein osakekurssien analysointiin. Kuvassa Nokian osakekurssi.

3. Suuryritys

Suuryrityksen tilinpäätöksen tulee sisältää taseen ja tuloslaskelman lisäksi rahoituslaskelma ja toimintakertomus. Rahoituslaskelma kuvaa tarkemmin yrityksen varojen hankintaa ja käyttöä, ja toimintakertomus tarjoaa laajemman ymmärryksen yrityksen toiminnasta, hallinnosta ja tulevaisuudennäkymistä tilikauden aikana. Suuryrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella täyttyy kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta:

 • Taseen loppusumma on 20 000 000 euroa.
 • Liikevaihto on 40 000 000 euroa.
 • Tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 250 henkilöä.12

Keskimäärin yli 500 työntekijää tilikauden aikana työllistävän julkisen osakeyhtiön, luottolaitoksen tai vakuutusyhtiön on sisällytettävä13 toimintakertomukseen selvitys siitä, miten yritys huolehtii

 • ympäristöasioista
 • sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista
 • ihmisoikeuksien kunnioittamisesta
 • korruption ja lahjonnan torjunnasta
 • kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä.14

4. Taloyhtiö

Pienyrityksen täytyy laatia tuloslaskelmansa kiinteistökaavan mukaisesti, jos sen toiminta perustuu kiinteistön hallintaan ja se ei ole osakeyhtiö tai

 • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö
 • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on edellisessä kohdassa mainittu yhtiö.15

Yleensä kiinteistökaavaa soveltavat asunto-osakeyhtiöt eli taloyhtiöt. Kiinteistökaava on räätälöity kiinteistöjen hallintaan keskittyvien yhtiöiden tarpeisiin ja heijastaa paremmin niiden taloudellista tilaa.

Kiinteistökaavassa on erityisiä tulo- ja kulukategorioita, kuten vastikkeet, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut kiinteistön tuotot. Erityisesti hoitokulut ja rahoitustuotot/-kulut ovat keskeisiä osia taloyhtiön tilinpäätöksessä. Ne antavat yksityiskohtaisen kuvan kiinteistön ylläpidon kuluista ja rahoitusrakenteesta, mikä on erityisen tärkeää kiinteistöihin sijoittaville yrityksille. Hoitokulut sisältävät kaiken henkilöstökuluista kiinteistöveroon ja korjauksiin, kun taas rahoitustuotuot- ja kulut sisältävät taloyhtiön veloista syntyneet kulut ja sijoituksista syntyneet tuotot.16

5. Yhdistys

Pienyrityksen, joka on aatteellinen yhteisö tai säätiö, tulee laatia tuloslaskelmansa yhdistys- ja säätiökaavan mukaisesti. Merkittävä ero yhdistyksen tilinpäätöksessä muihin tilinpäätöksiin verrattuna on, että yhdistyksen ei ole pakko tehdä tuloslaskelmaa, vaan se voi liittää tuottojensa ja kulujensa erittelyn tilinpäätökseen erillisenä liitetietona. Yhdistyksen tilinpäätöksen tavoitteena on painottaa organisaation perustehtävän ja aatteellisen päämäärän merkitystä tilinpäätöksessä.

Yhdistyksen tilinpäätöksessä erotellaan tarkasti varsinaisen toiminnan, varainhankinnan, sijoitus- ja rahoitustoiminnan sekä yleisavustusten tuotot ja kulut. Kukin näistä kategorioista antaa tarkemman kuvan siitä, miten yhdistys tai säätiö on hankkinut ja käyttänyt varojaan. Joissakin tapauksissa, erityisesti kun toiminta perustuu pääasiassa kiinteistön hallintaan, aatteellinen yhteisö tai säätiö voi laatia tuloslaskelmansa kiinteistökaavan mukaisesti.17

6. Konserni

Konserniyrityksen emoyhtiön tulee laatia tytäryhtiöidensä toiminnasta konsernitilinpäätös, jonka tavoite on kuvata konsernin taloudellista tilannetta. Konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta, jos

 • yrityksen omistaa suurimmaksi osaksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio
 • muut omistajat ovat antaneet suostumuksensa konsernitilinpäätöksen laatimatta jättämiseen
 • tytäryritykset eivät ole yksittäin ja yhteisvaikutukseltaan olennaisia oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernista päättyneeltä ja sitä edeltäneeltä tilikaudelta
 • emoyrityksen ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisen yrityksen konsernitilinpäätökseen
 • kukin tytäryrityksistä voitaisiin jättää yhdistelemättä, kun sovelletaan edellistä kohtaa.18

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniin kuuluvien yritysten taseiden, tuloslaskelmien ja liitetietojen yhdistelmänä.19 Jokaista yritystä siis tarkastellaan yksittäin ja tilinpäätökset yhdistellään konsernitilinpäätökseksi. Konserniyritysten tilinpäätökset tulee ennen yhdistelyä muuttaa siten, että niissä sovelletaan yhtenäisesti joko emoyrityksessä tai konsernin pääasiallisessa toiminnassa noudatettuja kirjanpitolain mukaisia tilinpäätösperiaatteita.20

7. IFRS-tilinpäätös

IFRS-tilinpäätös viittaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen tilinpäätökseen. IFRS on joukko kirjanpitostandardeja, jotka on kehittänyt Kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta. Nämä standardit ovat laajalti hyväksyttyjä ja käytössä ympäri maailmaa. Ne tarjoavat ohjeistuksen siihen, miten yritysten tulisi raportoida taloudellisesta suorituskyvystään, omaisuudestaan, veloistaan ja pääomastaan.

IFRS-tilinpäätös sisältää yleensä taseen, tuloslaskelman, oman pääoman muutosten laskelman, rahavirtalaskelman sekä selventävät liitetiedot, jotka yhdessä tarjoavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.21 IFRS-tilinpäätöksen avulla yritysten taloudelliset tiedot ovat vertailukelpoisia maailmanlaajuisesti, mikä helpottaa sijoittajia, lainanantajia ja muita sidosryhmiä arvioimaan yrityksen taloutta kansainvälisesessä viitekehyksessä.

Pienyrityksen tilinpäätöksen teettäminen kirjanpitäjällä maksaa sadasta eurosta muutamaan sataan euroon.

Tilinpäätöksen tekeminen

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltaminen tulee olla johdonmukaista tilikaudesta toiseen. Tämä helpottaa eri tilinpäätösten keskinäistä vertailua ja analysointia. On myös tärkeää kiinnittää huomiota tilinpäätökseen sisältyvien tietojen tosiasialliseen sisältöön eikä pelkästään niiden oikeudelliseen muotoon. Tärkeintä on, että tilinpäätös antaa realistisen kuvan yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Yleisin tapa tilinpäätöksen tekemiseen on ammattilaisen palkkaaminen. Sen itse tekeminen voi toki lisätä syvällistä ymmärrystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta, mutta se on usein aikaa vievää ja vaatii tarkkaa tietämystä kirjanpitolainsäädännöstä. Vakaviin seuraamuksiin johtavien virheiden tekeminen ei myöskään ole poissuljettua. Kuten aina tilitoimiston palkkaamista harkitessa, kannattaa miettiä, onko aikaa järkevämpi käyttää kirjanpidon opiskeluun vai oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Allekirjoittaminen

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen vahvistaa asiakirjojen oikeellisuuden. Kirjanpitolain mukaan sekä tilinpäätöksen että toimintakertomuksen on oltava päivättyjä ja allekirjoitettuja. Jos kirjanpitovelvollinen on elinkeinonharjoittaja, hän itse allekirjoittaa nämä asiakirjat. Yhteisöissä tai säätiöissä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittavat hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet sekä toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.22

Jos joku allekirjoittajista esittää eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä tai toimintakertomuksesta, hän voi halutessaan antaa lausunnon, joka tulee sisällyttää kyseisiin asiakirjoihin.22 Tämä varmistaa, että kaikki huolenaiheet dokumentoidaan virallisesti ja että ne ovat nähtävissä kaikille sidosryhmille.

Vaikka laki ei nimenomaisesti edellytä hallituskokousta tai taloyhtiön yhtiökokousta tilinpäätöksen allekirjoittamisen yhteydessä, tapahtuvat tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen usein näiden kokousten aikana. Kokouksessa hallituksen tai yhtiökokouksen jäsenet tarkastelevat ja hyväksyvät tilinpäätöksen, minkä jälkeen se allekirjoitetaan. Tämä prosessi vahvistaa tilinpäätöksen ja varmistaa, että kaikki vastuulliset tahot ovat tietoisia ja hyväksyvät tilinpäätöksen sisällön​.

Rekisteröinti

Osan yrityksistä täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä PRH:n eli patentti- ja rekisterihallituksen kautta kaupparekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kaupparekisterin tarkoitus on tarjota ajantasaisia ja luotettavia tietoja yrityksistä, yhteisöistä ja niiden toiminnasta. Tilinpäätös täytyy rekisteröidä PRH:n kautta kaupparekisteriin, kun kirjanpitovelvollinen on

 • osakeyhtiö
 • pienyritys tai sitä suurempi yritys
 • osuuskunta
 • keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
 • vakuutusyhdistys.

Lisäksi rekisteröinti on pakollista, kun kirjanpitovelvollinen on

 • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö
 • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on edellisessä kohdassa mainittu yhtiö.23

Jos tilinpäätöstä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, yrityksen täytyy maksaa 150-600 euron suuruinen sakkomaksu, jonka suuruus riippuu myöhästymisajasta.24

Tilinpäätöksen hinta

Kun tilinpäätös ostetaan tilitoimistolta, ehkä suurin yksittäinen hintaan vaikuttava tekijä on yrityksen koko. Pienyrityksen tilinpäätös maksaa lähtökohtaisesti vähemmän kuin suuryrityksen, koska suuryrityksellä on enemmän tilitapahtumia. Myös liiketoiminnan luonne vaikuttaa tilinpäätöksen hintaan, sillä monimutkaisempien tapahtumien dokumentointi tekee tilinpäätöksen laatimisesta haastavampaa. Lisäksi jotkut toimialat, kuten rahoitus- ja vakuutusalat, noudattavat tiukempia sääntelyvaatimuksia, mikä voi nostaa tilinpäätöksen hintaa. Karkeasti arvioiden pienyrityksen tilinpäätöksen hinta voi vaihdella sadasta eurosta muutamaan sataseen, kun taas suuremman yrityksen tilinpäätöksen hinta lähtee siitä eteenpäin.

Lähteet

 1. Kirjanpitolaki 3 luku 1 §, Finlex, Oikeusministeriö, 30.12.2015/1620 ↩︎
 2. Toimimattomien yritysten tilinpäätös, Patentti- ja rekisterihallitus, 30.8.2022 ↩︎
 3. Osake­yhtiön selvitys­menettelyn vaiheet, Mira Merikanto, Tilisanomat, 3.3.2023 ↩︎
 4. Tilinpäätös, Suomi.fi, Digi- ja väestötietovirasto, 12.10.2022 ↩︎
 5. Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä (PMT) esitettävistä tiedoista 2 luku, Finlex, Oikeusministeriö, 1753/2015 ↩︎
 6. Kirjanpitolaki 3 luku 13 §, 29.12.2016/1376 ↩︎
 7. Kirjanpitolaki 1 luku 4 a §, 30.12.2015/1620 ↩︎
 8. Kirjanpitolaki 1 luku 4 b §, 30.12.2015/1620 ↩︎
 9. PMT 4 luku 1 § ↩︎
 10. PMT 4 luku 2 § ↩︎
 11. PMT 4 luku 4 § ↩︎
 12. Kirjanpitolaki 1 luku 4 c § ↩︎
 13. Kirjanpitolaki 3 a luku 1 § ↩︎
 14. Kirjanpitolaki 3 a luku 2 § ↩︎
 15. PMT 2 luku 2 § ↩︎
 16. PMT Liite III ↩︎
 17. PMT 2 luku 3 § ↩︎
 18. Kirjanpitolaki 6 luku 1 § ↩︎
 19. Kirjanpitolaki 6 luku 2 § ↩︎
 20. Kirjanpitolaki 6 luku 4 § ↩︎
 21. What Are International Financial Reporting Standards (IFRS)?, Barclay Palmer, Investopedia, 13.9.2022 ↩︎
 22. Kirjanpitolaki 3 luku 7 § ↩︎
 23. Kirjanpitolaki 3 luku 9 § ↩︎
 24. Kaupparekisterilaki 4 luku 25 §, Finlex, Oikeusministeriö, 564/2023 ↩︎