Työnantajan pakolliset vakuutukset

Uusia työntekijöitä palkkaava yritys joutuu ottamaan huomioon monia eri työntekijän hyvinvointiin liittyviä asioita. Niistä yksi on työnantajan pakolliset vakuutukset työntekijälle. Suomessa työnantajan pakolliset lakisääteiset vakuutukset ovat olennainen osa työntekijöiden sosiaaliturvaa ja takaavat kaikille työntekijöille tasavertaista turvaa tapaturman, sairauden ja työttömyyden sattuessa. Melkeinpä kaikilla työntekijöitä työllistävillä yrityksillä on Suomessa työntekijän vakuuttamisvelvollisuus. Vaikkakin työnantajan vakuutuksia kutsutaan myös välillä nimellä työntekijän vakuutukset, niin työntekijä ei niitä itse joudu ottamaan.

Olennaisimmat asiat

 • Työtapaturmavakuutus on pakollinen, kun työntekijälle maksetaan kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1300 euroa. Se vakuuttaa työntekijän työaikana ja työmatkoilla sattuvien tapaturmien sekä ammattitautien varalta.
 • TyEL-vakuutus turvaa työntekijän eläkkeen ja on pakollinen, kun työntekijä saa palkkaa vähintään 62,88 euroa kuukaudessa.
 • Työttömyysvakuutusta ja sairausvakuutusta ei oteta erikseen, vaan niistä tilitetään automaattisesti tai ennakonpidätysten yhdeydessä.

Työnantajan lakisääteiset vakuutukset

Työntekijän vakuuttaminen on pakollista, kun palkkoja maksetaan tiettyjen laissa säädettyjen rajojen yli. Käytännössä nämä palkkarajat ovat kuitenkin niin pieniä, että melkeinpä jokainen työntekijöitä työllistävä yritys joutuu ottamaan työnantajan lakisääteiset vakuutukset. Osa työnantajan vakuutuksista otetaan kolmansilta osapuolilta ja osasta maksetaan suoraan valtiolle veronmaksun yhteydessä.

Käymme nyt pääpiirteisesti läpi työnantajan pakolliset vakuutukset, jotta osaisit ottaa ne huomioon palkatessasi uutta työntekijää. Pakollisten vakuutusten lisäksi jokaisella työnantajalla on velvoite ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin. Jotkut lakisääteisistä vakuutusmaksuista määräytyvät tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella, joten tietojen oikeellisuus on erityisen tärkeää.

1. Työtapaturmavakuutus

Ehkäpä tärkein työntekijän terveyttä turvaavista työnantajan lakisääteisistä vakuutuksista on työtapaturmavakuutus. Se vakuuttaa työntekijän työajalla tai työmatkan aikana tapahtuvien tapaturmien sekä työstä koituneiden ammattitautien varalta. Tapaturma voi sattua työpaikalla, matkalla töihin, töistä kotiin tai työmatkalla. Vakuutus kattaa myös etätöissä tapahtuneet tapaturmat. Työntekijöiden vakuuttaminen työtapaturmavakuutuksella on pakollista, kun kalenterivuoden aikana maksetut palkat ovat yhteensä yli 1300 euroa. Työtapaturmavakuutus otetaan erikseen vakuutusyhtiöltä.

Ammattitautien aiheuttajana voi olla työstä koituva fyysinen tai kemiallinen tekijä. Esimerkiksi pöly tai kemialliset aineet voivat aiheuttaa rasitustiloja tai sairauksia, joiden hoidon työtapaturmavakuutus korvaa.

Tapaturman sattuessa työntekijän kuuluu ilmoittaa siitä mahdollisimman nopeasti työnantajalle. Tämän jälkeen työnantaja lähettää vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen, jonka perusteella vakuutusyhtiö arvioi tapaturman korvattavuuden. Jos tapaturma on korvattavissa, lähettää vakuutusyhtiö työnantajalle vakuutustodistuksen. Vakuutustodistus välitetään edelleen työntekijälle, joka saa sen avulla korvauksen tapaturman vaatimasta hoidosta.

Työtapaturmavakuutus korvaa työntekijän

 • sairaanhoitokulut
 • päivärahan
 • perhe-eläkkeen
 • tapaturmaeläkkeen
 • kuntoutuksen.

Työtapaturmavakuutuksen hinta voi perustua yrityksen maksamien palkkojen määrään sekä yrityksessä tehtäviin työtehtäviin. Vakuutusyhtiö arvioi vakuutuksen hinnan yrityskohtaisesti sen perusteella, kuinka vaarallista työtä yrityksessä tehdään.

Suuremmissa yrityksissä vakuutuksen hintaa voidaan arvioida tehtävän työn lisäksi yrityksessä aikaisemmin tapahtuneiden vahinkojen perusteella. Suuremmilla yrityksillä on myös usein mahdollisuus vaikuttaa työtapaturmavakuutuksen hintaan valitsemalla itse vakuutukseen kuuluvan omavastuun. Mitä isompi omavastuu on, sitä halvemmaksi vakuutus tulee.

2. TyEL-vakuutus

TyEL on lyhenne työntekijän eläkelaista. TyEL-vakuutuksen ideana on turvata työntekijän eläke työuran loputtua tai työkyvyttömyyden sattuessa. Se turvaa myös työntekijän lähiomaisten toimeentulon työntekijän menehtyessä. TyEL-vakuutus on osa työnantajan pakollisia vakuutuksia, kun työntekijä on 17-67 vuotias ja saa palkkaa vähintään 62,88 euroa kuukaudessa. Työntekijän vakuuttaminen TyEL-vakuutuksella on siis pakollista käytännössä aina, kun yrityksellä on työntekijöitä. TyEL-vakuutus otetaan erikseen vakuutusyhtiöltä.

TyEL-vakuutuksen avulla työntekijä voi saada varhaista eläkettä, mikä mahdollistaa työmäärän keventämisen tai töiden lopettamisen kokonaan. Raskasta työtä koko elämänsä tehneet työntekijät voivat saada sen avulla myös työuraeläkettä.

TyEL-vakuutuksen hinta muodostuu tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella. Vuonna 2022 TyEL-vakuutuksen perusmaksu on 25,85%, josta työntekijä maksaa oman osansa. Työntekijän osuus määräytyy iän perusteella seuraavasti:

 • 17–52-vuotiailla 7,15 %
 • 53–62-vuotiailla 8,65 %
 • 63–69-vuotiailla 7,15 %.

3. Ryhmähenkivakuutus

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus on työntekijöille suunnattu henkivakuutus, joka on voimassa työ- ja vapaa-aikana ja kattaa kaikki kuolinsyyt. Ryhmähenkivakuutus on osa työnantajan pakollisia vakuutuksia, kun sitä edellytetään työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai työnantajan alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa. Ryhmähenkivakuutus sisältyy yleensä työtapaturmavakuutukseen, minkä takia sitä ei voi käytännössä ikinä ottaa erikseen.

Työntekijän menehtyessä korvausta haetaan Tapaturmavakuutuskeskuksen sähköisestä korvauspalvelusta tai täyttämällä korvaushakemuslomake. Työntekijän edunsaajat täytyy mainita vakuutusehdoissa, jotta he ovat oikeutettuja saamaan korvauksia työntekijän menehtymisen sattuessa. Edunsaajia voivat olla työntekijän puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Riippuen kuolleen työntekijän iästä, leskenosuus on noin 5000-17000 euroa. Lastenosuudet maksetaan erikseen. Jos edunsaajiin ei kuulu puolisoa, jaetaan leskenosuus lasten kesken. Kuoleman johtuessa tapaturmasta, korotetaan lesken- ja lastenosuuksia 50 prosentilla.

Ryhmävakuutuksen hinta on yleensä pieni, noin 0,1% bruttopalkasta. Sen maksaa kokonaan työnantaja.

4. Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutusmaksut turvaavat lähtökohtaisesti Suomessa työttömänä olevien henkilöiden perustuloa. Maksuilla rahoitetaan esimerkiksi

 • ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa
 • peruspäivärahaa ihmisille, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin
 • ansiosidonnaiselta päiväraha-ajalta kertynyttä eläkettä
 • aikuiskoulutustukea.

Työttömyysvakuutus on työnantajan maksama vakuutus, joka on pakollinen, kun 17-64 vuotiaalle työntekijälle maksetaan palkkaa yhteensä yli 1300 euroa kalenterivuoden aikana. Työttömyysvakuutusta ei tarvitse ottaa erikseen, vaan työllisyysrahasto lähettää siitä automaattisesti laskun, kun tulorajat ylittyvät.

Työttömyysvakuutuksen hinta määräytyy työntekijöille maksettujen palkkojen yhteenlasketun summan perusteella. Vuonna 2022 se on alle 197 500 euron suuruisesta summasta 0,5%, jonka lisäksi sen ylittävästä summasta maksetaan 2,05%.

5. Sairausvakuutus

Työtapaturmavakuutuksen lisäksi sairausvakuutus on toinen työntekijän terveyttä turvaavista työntekijän pakollisista vakuutuksista. Sen tarkoituksena on korvata työntekijän sairaudesta aiheutuneita kuluja. Se kattaa myös työntekijän lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ja raskauden aiheuttamat ansionmenetykset. Sairausvakuutusta ei tarvitse ottaa erikseen, vaan siitä koituvat kulut maksetaan verohallinnolle palkkojen ennakonpidätyksen yhteydessä.

Työntekijöiden vakuuttaminen sairausvakuutuksella on yritykselle pakollista, kun sen työntekijät kuuluvat sairausvakuutuslain piiriin. Sairausvakuutuslaki määrää vakuutuksen pakollisuudesta pitkälti työntekijän tai yrittäjän Suomessa asumisen ja työskentelyn perusteella. Sairausvakuutusta ei oteta erikseen, vaan se maksetaan palkkojen ennakonpidätyksen yhdeydessä.

Sairausvakuutusmaksu on vuonna 2022 kaikilla työnantajilla 1,34% maksettavista työntekijöiden palkoista.